Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 03-03-2024

Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsinformatie

Wij zijn Classigogo ('Classigogo', 'wij', 'ons', of 'onze'), een bedrijf geregistreerd in Nederland op Laaresstraat 9, Enschede, Overijssel 7514ZA. Ons BTW-nummer is NL004990932B57.

2. Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen per telefoon op +31 06 16 85 89 44, per e-mail op mart@classigogo.nl, of per post op Laaresstraat 9, Enschede, Overijssel 7514ZA, Nederland.

3. Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ('u'), en Classigogo, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. Door toegang te krijgen tot de Diensten, verklaart u dat u alle Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

4. Onze Diensten

De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Diensten is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door personen of entiteiten in enige jurisdictie of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waar wij onderhevig zouden zijn aan enige registratievereiste binnen een dergelijke jurisdictie of land.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Diensten, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en graphics in de Diensten (gezamenlijk, de 'Content'), evenals de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de 'Merken').

6. Gebruik van onze Diensten

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Algemene Voorwaarden, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:

  • toegang te krijgen tot de Diensten; en
  • een kopie van een deel van de Content te downloaden of af te drukken waarop u op een juiste manier toegang heeft verkregen.

uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of interne zakelijke doeleinden.

De Fair Use Policy beperkt het onbeperkte gebruik van het product tot een redelijk niveau om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en misbruik te voorkomen. Daarom is het spelen van reeds aangemaakte spellen beperkt tot maximaal 10 spellen per dag per account en is het aanmaken van nieuwe spellen beperkt tot maximaal 30 nieuwe spellen per maand. Deze limieten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat alle gebruikers een eerlijke kans hebben om van het product te genieten, terwijl tegelijkertijd de stabiliteit en prestaties van het platform worden gehandhaafd. Het overschrijden van deze limieten kan leiden tot beperkingen of opschorting van de toegang tot het product, naar eigen goeddunken van Classigogo.

7. Vertegenwoordigingen door Gebruikers

Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart en garandeert u dat: (1) u de wettelijke capaciteit heeft en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden; (2) u geen minderjarige bent in de jurisdictie waarin u woont; (3) u de Diensten niet zult openen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, of het nu via een bot, script of anderszins is; (4) u de Diensten niet zult gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel; en (5) uw gebruik van de Diensten geen inbreuk zal maken op enige toepasselijke wet- of regelgeving.

8. (Proef)abonnementen

Onze Diensten kunnen kosteloos voor de periode van veertien (14) dagen worden uitgeprobeerd. Na deze veertien (14) dagen stopt de toegang tot het account automatisch tot de Gebruiker besluit het abonnement tegen betaling te verlengen voor de periode van een jaar. Betaling geschiedt via iDEAL, creditcard, factuur of automatische incasso.

Abonnementen worden na afloop niet automatisch verlengd. U ontvangt een e-mail voordat uw account verloopt met de optie om uw abonnement te verlengen.

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door contact met ons op te nemen via de hieronder verstrekte contactgegevens. Uw opzegging gaat in aan het einde van de huidige betaalde termijn.

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in het abonnementsgeld en zullen eventuele prijswijzigingen met u communiceren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Overeenkomst.

9. Account

Toegang tot de Diensten geschiedt door middel van autorisatie via een Account. Om een Account aan te maken moet de Gebruiker in ieder geval zijn naam, e-mailadres en wachtwoord verstrekken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle met of via het Account verrichte handelingen, waaronder gebruik en/of misbruik daarvan. Classigogo behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of het Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld als de Gebruiker zich niet aan deze Voorwaarden houdt. Het Account is gekoppeld aan een wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Classigogo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van het wachtwoord. De Gebruiker is te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat via het eigen Account gebeurt.

Het is de Gebruiker niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat een Account is geweigerd of een Account na registratie heeft opgeheven. Een Gebruiker kan ervoor kiezen zijn/haar Account te laten opheffen indien deze niet langer van de Diensten gebruik wenst te maken. De Gebruiker dient dit per e-mail kenbaar te maken. Indien het vermoeden bestaat dat de persoonlijke informatie ongeldig is, of indien er redenen zijn om aan te nemen dat een Account of het gebruik daarvan niet in overeenstemming is met de Voorwaarden en/of relevante wetgeving, kan het gebruik van de Diensten en/of het Account opschorten, beëindigen of anderszins beperken.

Classigogo doet er met alles aan om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot het Account van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart Classigogo van alle aanspraken van derden mocht dit wel voorkomen door handelen of nalaten van de Gebruiker (bijvoorbeeld wegens onzorgvuldig gebruik van de inloggegevens).

10. Vergoedingen

Classigogo kan ervoor kiezen bepaalde Diensten aan te bieden tegen een vergoeding. De vergoeding is vastgesteld per jaar en voor natuurlijke personen inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Classigogo behoudt het recht voor om de tarieven jaarlijks te verhogen. In het geval van een tariefsverhoging zal de Gebruiker een maand voorafgaand aan de wijziging op de hoogte gesteld worden daarvan, met vermelding van de datum waarop de betreffende wijziging van kracht zal zijn. De Gebruiker mag de Overeenkomst opzeggen indien zij het niet eens is met de prijswijziging met ingang van de datum waarop de prijswijziging voor de betreffende gebruiker van kracht zal zijn. Classigogo hanteert momenteel het beleid om prijswijzigingen voor een Gebruiker effectief van kracht te laten zijn vanaf de eerste dag van een verlengde termijn van het abonnement dat Gebruiker heeft maar behoudt zich het recht voor om een ander moment te bepalen. Indien Gebruiker een nieuwe overeenkomst sluit, is altijd de meest recente versie van deze Voorwaarden en zijn de meest recente tarieven van toepassing, tenzij anders aangegeven door Aanbieder.

De betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting. Indien de Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn betaalt, is - na ingebrekestelling - Gebruiker over dat verschuldigde bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd en is Classigogo (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Gebruiker naast de alsdan verschuldigde bedragen tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

11. Herroepingsrecht

De natuurlijke persoon die een abonnement koopt, zoals maar niet beperkt tot de Gebruiker, heeft na de aankoop van het abonnement veertien (14) dagen de tijd om de aankoop van het abonnement te annuleren. Het annuleren van het abonnement binnen de bedenktijd geschiedt via het contactformulier op de Website, het herroepingsformulier van de Autoriteit Consument en Markt of door op een andere wijze aan Classigogo te laten weten dat je de aankoop wilt annuleren.

Een Gebruiker kan veertien (14) dagen gratis gebruik maken van het Classigogo-abonnement. Omdat de proefperiode van dit abonnement gratis is, is de Gebruiker gedurende de proefperiode niets verschuldigd aan Classigogo, maar heeft de Gebruiker bij annulering ook geen recht op enige teruggave.

De gratis proefperiode valt samen met de bedenktijd. Dit betekent dat zodra de proefperiode is verstreken en de betaling wordt gestart, de Gebruiker niet nogmaals 14 dagen recht heeft op bedenktijd.

12. Verboden Activiteiten

U mag de Diensten niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor Classigogo de Diensten beschikbaar stelt. De Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve die welke uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd.

13. Privacybeleid

Wij hechten waarde aan gegevensprivacy en -beveiliging. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie: Privacybeleid. Door de Diensten te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid.

14. Duur en Beëindiging

Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Diensten gebruikt. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen inzicht en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de diensten te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook of geen reden, inclusief maar niet beperkt tot schending van enige voorstelling, garantie, of bepaling in deze Algemene Voorwaarden of van enige toepasselijke wet of regelgeving. Wij kunnen uw gebruik of deelname aan de diensten beëindigen of elke content of informatie die u geplaatst heeft, op elk moment verwijderen, zonder waarschuwing, naar ons alleen oordeel.

15. Wijzigingen en onderbrekingen

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de inhoud van de Diensten te wijzigen, aan te passen of te verwijderen naar eigen goeddunken zonder kennisgeving. We hebben echter geen verplichting om informatie op onze Diensten bij te werken. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten.

We kunnen niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ervaren of onderhoud aan de Diensten moeten uitvoeren, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Diensten op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om tijdens enige downtime of stopzetting van de Diensten toegang te krijgen of deze te gebruiken. Niets in deze Algemene Voorwaarden verplicht ons om de Diensten te onderhouden en te ondersteunen of enige correcties, updates of releases met betrekking tot de Diensten te leveren.

Bij calamiteiten kan het voorkomen dat de Diensten niet of niet volledig functioneren. Het niet of niet volledig functioneren door een oorzaak die Classigogo niet te verwijten valt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot hackers en storingen), levert overmacht op. Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg hiervan zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding.

Classigogo behoudt zich het recht voor om: de Diensten (tijdelijk) te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan of indien er reden bestaat om aan te nemen dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde handelt; onderdelen van de Diensten aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Classigogo garandeert niet dat de Diensten vrij zijn van fouten of gebreken of dat de Diensten actueel, compleet of accuraat zijn.

16. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten zoals die in Nederland gelden. Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden en/of de overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Enschede.

17. Geschiloplossing

Informele Onderhandelingen

Om de afhandeling te versnellen en de kosten van elk geschil, controversie of claim met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden (ieder een 'Geschil' en gezamenlijk de 'Geschillen') gebracht door u of ons (individueel een 'Partij' en gezamenlijk de 'Partijen'), gaan de Partijen akkoord om eerst te proberen elk Geschil (behalve die Geschillen die hieronder uitdrukkelijk zijn vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen individueel. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid voor enig Geschil om te worden onderworpen aan arbitrage op basis van collectieve actie of het gebruik van procedures voor collectieve actie; en (c) er is geen recht of bevoegdheid voor enig Geschil om te worden gebracht in een zogenaamde vertegenwoordigende hoedanigheid namens het algemene publiek of andere personen.

Uitzonderingen op Informele Onderhandelingen en Arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet zijn onderworpen aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) elk Geschil dat tot doel heeft de intellectuele eigendomsrechten van een Partij af te dwingen of te beschermen, of betrekking heeft op de geldigheid daarvan; (b) elk Geschil dat verband houdt met, of voortvloeit uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, schending van de privacy of ongeautoriseerd gebruik; en (c) elke vordering tot het verkrijgen van een injunctie. Indien deze bepaling onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide Partijen ervoor kiezen om enig Geschil waarop dit deel van deze bepaling van toepassing is, te onderwerpen aan arbitrage, en zal een dergelijk Geschil worden beslecht door een rechtbank met bevoegdheid zoals vermeld voor jurisdictie hierboven, en de Partijen gaan akkoord met de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

18. Correcties

Er kunnen informatie op de Diensten staan die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of bij te werken.

19. Disclaimer

De diensten worden geleverd op een 'as-is' en 'zoals beschikbaar' basis. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de diensten op eigen risico zal zijn. Voor zover toegestaan door de wet, wijzen wij alle garanties, expliciet of impliciet, af met betrekking tot de diensten en uw gebruik daarvan, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Wij geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de diensten of de inhoud van enige websites of mobiele toepassingen die gekoppeld zijn aan de diensten en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige (1) fouten, onjuistheden of onvolledigheden van inhoud en materialen, (2) persoonlijk letsel of schade aan eigendom, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de diensten, (3) enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of enige en alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen, (4) enige onderbreking of beëindiging van de overdracht naar of van de diensten, (5) enige bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke die naar of via de diensten kunnen worden overgedragen door een derde partij, en/of (6) enige fouten of weglatingen in enige inhoud en materialen of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van enige inhoud die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de diensten. Wij garanderen niet, ondersteunen, garanderen of nemen verantwoordelijkheid voor enig product of enige dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de diensten, enige gekoppelde website of enige website of mobiele toepassing die wordt getoond in enige banner of andere reclame, en wij zullen geen partij zijn bij of op enige manier verantwoordelijk zijn voor het monitoren van enige transactie tussen u en enige derde partij providers van producten of diensten. Zoals bij de aankoop van een product of dienst via enig medium of in enige omgeving, moet u uw beste oordeel gebruiken en voorzichtig zijn waar dat gepast is.

20. Aansprakelijkheidsbeperkingen

In geen geval zal Classigogo aansprakelijk zijn voor u of enige derde partij voor enige directe, indirecte, gevolgschade, exemplarische schade, incidentele schade, speciale schade of strafschade, inclusief winstderving, verloren omzet, verlies van gegevens of andere schade voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Onverminderd alles wat hierin is bepaald, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor elke oorzaak en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat u aan ons heeft betaald, indien van toepassing, gedurende de zes (6) maanden periode voorafgaand aan enige oorzaak van de actie. Bepaalde wetten van de Verenigde Staten en internationale wetten staan geen beperkingen toe op geïmpliceerde garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing, en heeft u mogelijk aanvullende rechten. Tevens geldt dat de Gebruiker te allen tijde verantwoordelijk is voor de inhoud, waaronder (maar niet beperkt tot) het controleren op juistheid, van eventuele Content zoals aangeleverd of automatisch gegenereerd met behulp van de Diensten.

21. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief eventuele dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, en al onze respectieve partners en werknemers, van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten en -kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Diensten; (2) schending van deze Algemene Voorwaarden; (3) enige schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) enige openlijke schadelijke daad jegens een andere gebruiker van de Diensten met wie u via de Diensten verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor, op uw kosten, om de exclusieve verdediging en controle over elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren op ons te nemen, en u gaat ermee akkoord om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

22. Gebruikersgegevens

Wij zullen bepaalde gegevens die u naar de Diensten verzendt voor het beheren van de prestaties van de Diensten behouden, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat wij jegens u niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht van actie tegen ons voortvloeiend uit een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

23. Diversen

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of exploitatieregels die door ons op de Diensten zijn geplaatst of met betrekking tot de Diensten vormen de volledige overeenkomst en het volledige begrip tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niet werken als een afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Deze Algemene Voorwaarden opereren voor zover toegestaan door de wet. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk op anderen overdragen op elk moment. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of het niet nakomen van een verplichting veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling als afzonderlijk beschouwd van deze Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, arbeidsrelatie of agentschapsrelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij deze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u kunt hebben op basis van de elektronische vorm van deze Algemene Voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze Algemene Voorwaarden uit te voeren.

25. Wijzigingsbeleid Algemene Voorwaarden

Classigogo behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Eventuele wijzigingen of aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates van deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te blijven maken van de Diensten na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert.

Classigogo kan gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden door een kennisgeving te plaatsen op de website of door een e-mail te sturen naar het bij hen geregistreerde e-mailadres. Het is belangrijk dat gebruikers hun contactgegevens actueel houden om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

26. Neem contact met ons op

Om een klacht over de Diensten op te lossen of verdere informatie te ontvangen over het gebruik van de Diensten, neemt u contact met ons op via mart@classigogo.nl.